Gwasanaethau

Yn Gofalus rydym yn darparu gwasanaethau generig i’r rheini ag anghenion oherwydd eiddilwch yn ogystal â gwasanaethau arbenigol i’r rheini ag anghenion mwy cymhleth.

Gofal Personol

Mae ein gwasanaeth gofal personol yn gallu eich helpu gyda’ch gweithgareddau pob dydd, ble fyddech fel arfer yn ei gwneud yn annibynol, ond yn methu nawr o ganlyniad I salwch, anabledd neu heneiddio. Gallwn eich helpu gyda:

 • Symudedd
 • Atgoffa pryd I gymeryd meddyginiaethau
 • Mynd I’r tŷ-bach ac anymataliaeth
 • Arferion gwely
 • Golchi
 • Helendid y ceg
 • Ymbincio
 • Gwisgo
 • Diet arbennig
 • Bwyta/Amser Bwyd
 • Ymddaliad a lleoli cleientiaid
 • Tasgau yn y cartref
 • Mynychi apwyntiadau
Elderly woman having a manicure
Affectionate young woman talking to elderly woman in a wheelchair in the garden

Gofal CwmnÏaeth

Mae’r cysur rydym yn cael yn ein cartref yn unigrwy. Y cartref yw’r lleoliad ble rydym yn fwyaf hapus a chyfforddus. Ond, wrth i aelodau’r teulu symud i ffwrdd falle rydych yn gweld nad yw’r cartref fel yr oedd. Os ydych angen cwmni dyma ble mae ein tîm ni yn Gofalus yn ddigon parod i ddarparu help llaw i chi pan rydych ein hangen.

Mae ein gwasanaeth cwmnïaeth yn rhoi’r cefnogaeth sydd angen arnoch i fyw yn annibynnol, gan rhoi cymorth Cynorthwyydd Gofal Iechyd neu Geithiwr Cymorth ar adegau sy’n siwtio chi. Bydd eich gofalwyr yn darparu cwmni a sgwrsio gyda chi ynghyd a darparu cefnogaeth gyda’r gwaith tŷ a gweithgareddau cymdeithasol.

Mae ein gwasanaeth cwmnïaeth yn fwyaf addas ar gyfer unigolion a fydd yn buddio o gael y sicrwydd fod rhywun yna gyda nhw i ddarparu cymorth iddynt pam mae ei angen. Mae o hefyd yn darparu tawelwch meddwl i aelodau or teulu sydd yn methu ymweld a’r defnyddwyr yn gyson, gan ei bod yn gwybod bod eu rhywyn yn gofalu a charu am ei anwylyd.

Mae ein gwasanaeth yn cael ei arbennigo i’ch anghenion unigol ac rydych yn gallu dewis pa weithgareddau a phryd rydych am gymorth. Os rydych am newid y lefel o gymorth rydych yn derbyn, yna byddwn yn ddigon parod i’w newid e i chi. Rydym yn gallu rhoi cymorth i chi mewn nifer o ffyrdd:

 • Cwmni
 • Gweithgareddau yn y cartref
 • Arferion dyddiol
 • Taith fach mas yn eich milltir sgwar
 • Gweithgareddau cymdeithasol

Diffygion Dysgu (Oedolion)

Eich dewis am y bywyd rydych am

Yng Ngofalus, I ni am I’r bobl rydym yn gweithio gydag I fyw eu bywydau fel y dymunant ac I sylweddoli eu potensial, ere u hanabledd neu nam. Ni does angen I chi fyw bywyd yn wahanol achos bod angen help ychwanegol arnoch. I ni yng Ngofalus am gwneud bywyd yn rhwyddach, gan roi cefnogaeth I chi I wneud y tasgau anghenrheidiol pob dydd, fel eich bod yn gallu cannolbwyntio ar yr hyn sydd yn bwysig I chi.

Rydym yn ymroddedig I roi pwêr i unigolin gyda diffygion dysgu trwy helpu nhw I ddatblygi sgiliau byw a pherthynasai, ynghyd a chodi eu hyder. Trwy becynnau unigol o ofal a chymorth, mae defnyddwyr yn gallu adeiladu eu sgiliau I symud o fyw yn ofal preswyl I fyw gyda chymorth, ac yn y pendraw yn flat eu hun, ble byddent yn cael cymorth ein gofalwyr.

Fe wnewn ni siarad gyda chi, aelod o’r teulu neu bobl arall sy’n bwysig i chi, i benderfynu ar y ffordd orau i ni gallu ni helpu a chreu cynllun cymorth sy’n cyd-fynd â chi a’ch, bywyd. Mae ein gofalwyr cartref yn gallu helpu chi gyda thasgau pob dydd, fel codi, ymolchi a hylendid personol ac arferion amser gwely. Yn ychwanegol fe allwn helpu gyda phethau fel siopa, coginio, glanhau a golchi dillad.

I ni’n credu fod, bod yn aelod o’r gymuned yn ychwanegu i’ch iechyd cyffredinol a’ch lles, ac felly rydym yn gallu helpu chi cyraedd hyn trwy:

 • Mynd a chi i wasanaethau crefyddol neu withgareddau cymdeithasol
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd a ddiddordeb i chi
 • Cyfarfod â theulu a ffrindiau
 • Cadw cysylltiad trwy lythyron neu e-byst
 • Casglu meddyginiaeth

Fe allwn hefyd eich helpu i wneud eich arferiad meddyginiaeth, rheoli eich arian a helpu chi ddod nôl i’r arfer o fod adref ar ôl fod yn yr ysbyty. Mae ein gwasaneithau wedi’i linio ar gyfer yr unigolyn sef chi, sy’n amrywio o ofal byr-dymor yn dilyn salwch neu ar ôl fod yn yr ysbyty, i ofal hir-dymor cyhyd y bydd ei angen arnoch.

adult Learning Disabilities

Beth sydd i’w gael?

Mae’r gwasanaeth yma yn anelu i helpu pobl sydd a diffygion dysgu i fyw mor annibynol â phosibl, ac i gynnwys nhw mewn gwneud penderfyniadau a dewisiadau. Mae’r gwasanaeth wedi trefnu trwy ein Tim Intergreiddio Diffygion Dysgu trwy’r canlynol:

 • Gofal personol (golchi, gwisgo a mynd I’r tŷ bach)
 • Dewis beth I wisgo a helpu gwisgo
 • Golchi dillad (llwytho’r peiriant golchi, ‘dry cleaning’)
 • Bwyta, yfed a pharatoi bwyd
 • Siopa
 • Cyllid a thalu biliau
 • Meddyginiaeth
 • Mynychu apwyntiadau
 • Mynd allan
 • Cymryd rhan mewn gweithgaraddau perthnasol
Female doctor giving encouragement to elderly patient by holding her hands

Staff Arbenigol:

I ni yn Ngofalus yn cymrud gofal I ddewis a datblygi ein tîm. Rydym yn anelu I gyflogi’r bobl gorau a chael tîm sydd yn anelu I gyflwyno’r safon uchaf a darparu’r gofal a gwasanaeth gorau.

Mae recriwtio’r bobl iawn yn rhan annatod o ein llwyddiant. Mae angen I’n tîmoedd gwybodaeth, sgiliau a phrofiad I rhoi’r cymorth gorau, yn ogystal ag empathi, brwdfrydedd a sgiliau gwrando a chyfathrebi gwych. Mae dealldwriaeth da o angenion defnyddwyr y gwasanaeth yn angenrheidiol I sicrhau fod y defnyddwyr yn cael budd llawn o’r gwasanaeth ac yn derbyn y safon byw orau posib.

Ynghyd a rhaglen cyfarwyddo ddwfn, mae ein tîm yn derbyn hyfforddiant arbenigol I ddeall ag adlewyrchu anghenion defnyddwyr. Mae ein holl amarfer yn cannolbwyntio ar hybu empathi a dealltwriaeth gyda strategaethau I hybu lles. Isod gwelir rhestr sy’n dangos yr hyfforddiant gorfodol mae ein tîm yn gallu derbyn.

 • Cyfarwyddo
 • Diogelwch Tân
 • Hylendid Bwyd
 • Cymorth Cyntaf
 • Iechyd a Diogelwch
 • Rheoli Heintiau
 • Symud a Thrin
 • Diogelu (diogelwch I oedolion sy’n agored I niwed)
 • Gallu Meddyliol / Trefni diogelu rhag colli rhyddid
 • Hyfforddi Arbennigol pan mae angen

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch ein cyrraedd gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt a byddwn yn ymdrechu i ddod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. Os byddai’n well gennych ein ffonio, ein rhif yw 01239 832852. Edrychwn ymlaen at glywed gennych .

Arolygiaeth Gofal Cymru

Gwasanaeth cymorth cartref

Dyddiad cofrestru: 16 Ebrill 2019
Awdurdod lleol: Sir Benfro
Unigolyn cyfrifol: Malcolm Jones